Игри за разпознаване и контролиране на емоциите

Емоциите според различни теории са различен брой. Между емоции и чувства има разлика и тя е основно в тяхната продължителност. С израстването на човек, разпознаването на емоциите в другите става автоматичен процес, като той все пак е усвоен в различна степен от  различните хора.

Децата още от бебета започват да трупат опит в разпознаване на емоциите и чувствата и тяхното контролиране. Също както и възрастните – едни се справят по-добре, а други изпитват затруднения.

От неразбиране на собствените и на чуждите емоции могат да възникнат сериозни конфликти. Ето защо с децата в началото на годината, след като се опознаят, играем една игра за познаване на емоции и чувства.

Разделям класа на няколко групи от по 4-5 деца. Първата игра е за разпознаване на емоцията – всяка група изтегля по една карта с написана емоция. Следва обсъждане и разбиране вътре в групата как да нарисуват емоцията. Рисунката е обща за групата. След това всяка група показва рисунката си, а останалите коментират какво е нарисувано и постепенно стигат до какво чувство изразява рисунката (с моя помощ и насочване).

Следващата игра е с листчета, на които има написани различни действия, например „Усмихни се като котка на слънце“. Отново децата са на отбори. Теглят си листче, обсъждат как и кой ще изиграе действието. Представят го, а останалите отбори познават емоцията.

Освен учене на емоции, децата тренират четене и работа в екип.

Файл за сваляне:                Управление_емоции